نگاهی به متون علمی در دنیای نشر

نویسندگان: علی آل‌محمد و منیژه رحمانی

این کتاب نگاهی دارد به کیفیت متون علمی عمومی در حوزهٔ نشر و رسانه‌ها. در این کتاب به عوامل مؤثر بر دقت علمی پرداخته شده است و راهکارهایی را برای ارتقای آن پیشهاد می‌دهد.