معرفی کوتاه

انتشارات نوشتار در زمینه‌هایی نظیر علوم پایه، علوم انسانی، علوم مهندسی و فناوری، ادبیات داستانی، فرهنگ و هنر در دو سطح تخصصی و ترویجی فعالیت می‌کند.

نوشتار می‌کوشد تا از طریق انتشار کتاب‌های مناسب، در ترویج علم و  ارتقای سواد علمی-فناورانه جامعه سهیم باشد و تلاش می‌کند منابع مطالعاتی مورد نیاز دانش‌آموزان و دانشجویان را بر اساس استانداردهای آموزشی فراهم کند.

تازه‌ها

از میان کتاب‌ها

نسخه‌های الکترونیک